Dotacja Unijna

 

 

 

 

1

 

DAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pn.

„Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Dakpol poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Logistycznego”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu


Celem projektu było uruchomienie Innowacyjnego Centrum Logistycznego (ICL) realizującego procesy logistyczne oparte o identyfikację oraz lokalizację zasobów dzięki systemowi RTLS wykorzystującemu innowacyjne rozwiązanie protokołu DASH 7 oraz sieci sensoryczne.
Projekt wpisuje się w długofalową strategię rozwoju firmy Dakpol, która ma na celu likwidacje barier rozwoju oraz wzrost konkurencyjności.
W wyniku realizacji projektu firma rozpoczęła świadczenie nowej usługi magazynowania, udoskonalono także usługę przeładunku towarów.

 
Wartość projektu : 9 525 794,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 3 475 907,33 PLN


Projekt realizowany w okresie 2016-01-15 – 2017-07-31
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Karoliny Przewoźna Możdżanowska

     

2

  Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Wysokość otrzymanego dofinansowania: 321 570,87 PLN